Visie

In 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herontwikkeling van Q4. AWG Architecten stelden een Wijkontwikkelingsplan (WOP) op. Dit is een dynamisch plan. Door voortschrijdend inzicht en een gewijzigde marktsituatie is het plan in 2008 geactualiseerd (WOP+). De doelstellingen van het oorspronkelijke plan staan nog steeds overeind.

De uitgangspunten bij de herontwikkeling van de wijk zoals benoemd in het Wijkontwikkelingsplan:

  • Verbetering van de openbare ruimte;
  • Herontwikkeling van de diverse bouwblokken;
  • Opwaarderen van diverse panden in het gebied;
  • Cultuurhistorie is belangrijk uitgangspunt bij de herontwikkeling;
  • Toevoeging van woningen op plekken waar eerder kantoren stonden
  • Bedrijfsmatig inzetten op kleinschalige initiatieven en bedrijven (cultuur en creatieve industrie)

Zowel het WOP in vogelvlucht als het WOP+ is hier te downloaden.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen en het college verzocht een werkconferentie te organiseren over de toekomst van de wijk Q4. Doel was zoveel mogelijk informatie op te halen bij inwoners en gebruikers van de wijk en het maken van concrete (werk)afspraken met de belangrijkste bewoners, ondernemers en belangenorganisaties in de wijk.

De werkconferentie heeft begin 2017 plaatsgevonden.  Alle opmerkingen, suggesties, vragen en de feedback vragen zijn verwerkt in een Plan van Aanpak Q4

Dit Plan van Aanpak is onderverdeeld in twee sporen:

  • Het eerste spoor gaat over de toekomstige stedenbouwkundige ontwikkeling van de wijk;
  • Het tweede spoor gaat over het verbeteren van  leefbaarheid en veiligheid in Q4. De gemeente gaat hiervoor samen met de buurtbewoners aan de slag met de methode ‘Buurt Bestuurt

Begin 2017 heeft het college van B&W besloten het woningbouwprogramma voor de nog niet ontwikkelde locaties in Q4 in verband met de malaise in de vastgoedmarkt te herzien. In vervolg hierop heeft de gemeenteraad in december 2017 ingestemd met de herprogrammering van de resterende ontwikkellocaties in Q4.

Het raadsvoorstel ‘Herprogrammering Stedelijke Centrum, Q4 en Maaswaard’ en de onderliggende rapportage zijn hier te downloaden (download bijlage 1).